[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tăng kích thước bộ đệm lên 1428 góibác mần làm cho chi mệt bác? Máy desktop của bác chạy gía trị mặc định
là tóot rồi. Bác muốn thử thì chạy hai lệnh như người ta chỉ rồi xem
thế nào (nhớ reload nữa nhé, bằng `sysctl -p`).

Mỗi khi khởi động thì bác phải đặt lại, nên muốn đổi luôn bác mở tập
tin /etc/sysctl.conf lên vào đặt giá trị vào luôn.


On Thu, 21 Mar 2013 20:33:17 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mò vào chỗ này 
> http://docs.oracle.com/cd/E24290_01/coh.371/e22838/tune_perftune.htm
> 
> thấy nói tặng buffer size lên với lệnh
> 
> sysctl -w net.core.rmem_max=2096304
> sysctl -w net.core.wmem_max=2096304
> 
> Có ai thử chưa vậy? Kết quả có khả quan không cho biết với? Muốn quất
> vào mà chưa biết cách thụt lui nên chưa dám thử.
> --
I am ... 5 dog years old.