[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

luks multiple keyluks partition của mình có mớ key, bạn nào biết cách để khi khởi động
có thể boot từ key nào cũng được không? :D

--
I am ... 5 dog years old.