[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple keyanh phải chỉ mỗi entry cho mỗi key, nó dở hơi là không tự xem có key nào dùng key đó mà kiểm tra nếu không có key được chỉ định là nó chuyển qua passphare :-D

2013/3/27 Anh K. Huynh <[email protected]>

luks partition của mình có mớ key, bạn nào biết cách để khi khởi động
có thể boot từ key nào cũng được không? :D

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'