[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple keynói gì siêu quá không hiểu :D 

On Wed, 27 Mar 2013 15:00:36 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> anh phải chỉ mỗi entry cho mỗi key, nó dở hơi là không tự xem có key
> nào dùng key đó mà kiểm tra nếu không có key được chỉ định là nó
> chuyển qua passphare :-D
> 
> 2013/3/27 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> >
> > luks partition của mình có mớ key, bạn nào biết cách để khi khởi
> > động có thể boot từ key nào cũng được không? :D
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> >
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.