[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple keyOn Wed, Mar 27, 2013 at 3:30 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>
> nói gì siêu quá không hiểu :D
>
- Mỗi boot entries trong boot loader menu chỉ được chỉ định 1 key.
- Nếu ko tìm thấy key, mà có passphrase thì nó tự động yêu cầu nhập passphrase
---------------------------------- nếu không có passphrase, đông cứng luôn.

- Ví dụ anh có 1 passphrase tại keyslot 0, và 7 key tại cá keyslot từ
1 đến 7. Trong bootloader menu anh cần làm 7 cái entry khác nhau cho 7
cái key.
Khi boot anh cắm cái key nào vào thì anh chọn boot entry tương ứng. Nó
không hỗ trợ ko thấy key này thì fall back kiếm key khác. Nó chỉ
fallback về passphrase (nếu có).

> On Wed, 27 Mar 2013 15:00:36 +0700
> Ngô Huy <[email protected]> wrote:
>
>> anh phải chỉ mỗi entry cho mỗi key, nó dở hơi là không tự xem có key
>> nào dùng key đó mà kiểm tra nếu không có key được chỉ định là nó
>> chuyển qua passphare :-D
>>
>> 2013/3/27 Anh K. Huynh <[email protected]>
>>
>> >
>> > luks partition của mình có mớ key, bạn nào biết cách để khi khởi
>> > động có thể boot từ key nào cũng được không? :D
>> >
>> > --
>> > I am ... 5 dog years old.
>> >
>> > --
>> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> > ---
>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>> > send an email to [email protected]
>> >
>> >
>> >
>>
>>
>
>
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C