[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple keyVấn đề ở đây là keyfile đó là boot param nên nó được gọi khi gọi kernel, muốn chọn thì phải detect trước bước kernel và udev @@~
So hardcore :-D

Vào 16:28 Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Wed, 27 Mar 2013 16:15:47 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Wed, Mar 27, 2013 at 3:30 PM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> >
> > nói gì siêu quá không hiểu :D
> >
> - Mỗi boot entries trong boot loader menu chỉ được chỉ định 1 key.
> - Nếu ko tìm thấy key, mà có passphrase thì nó tự động yêu cầu nhập
> passphrase ---------------------------------- nếu không có
> passphrase, đông cứng luôn.
>
> - Ví dụ anh có 1 passphrase tại keyslot 0, và 7 key tại cá keyslot từ
> 1 đến 7. Trong bootloader menu anh cần làm 7 cái entry khác nhau cho 7
> cái key.
> Khi boot anh cắm cái key nào vào thì anh chọn boot entry tương ứng. Nó
> không hỗ trợ ko thấy key này thì fall back kiếm key khác. Nó chỉ
> fallback về passphrase (nếu có).

nếu thấy này thì hơi chuối. chắc phải làm cái script riêng chứ
`maintain` 6 entry cho bootloader phải nói là quá đuối, chưa kể đã
không giải quyết đúng vấn đề :D Mình chỉ muốn tạo nhiều key khác nhau,
cắm vào cái key nào thì máy nó cũng tự nhận ra đỡ lăn tăn nhớ nhầm cái
này với cái kia ^^

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'