[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple keymình hỏi truớc hết là do một partion thôi ( 0 phải root partition) .
với root partition thì việc mở Luks device thông qua một hook riêng
(luks) bên trong `mkinitcpio` , chỉ việc hỗ trợ `fallback và hỗ trợ
multiple pattern khi chỉ ra key ở boot param thôi, ví dụ

  keyfile=/media/abc{1,2,3}/path/to/key

mà thậm chí không cần như vậy! nếu đường dẫn tới keyfile giống nhau
trên các thiết bị chứa key, thì vấn đề đơn giản là `fallback mount`
thôi. Quay về bài toán: làm sao kết nối nhiều thiết bị vào cùng một
chỗ . Nếu dùng `uuid` thì coi như hỏng. hehe 


On Wed, 27 Mar 2013 17:24:15 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Vấn đề ở đây là keyfile đó là boot param nên nó được gọi khi gọi
> kernel, muốn chọn thì phải detect trước bước kernel và udev @@~
> So hardcore :-D
> 
> Vào 16:28 Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> > On Wed, 27 Mar 2013 16:15:47 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> > > On Wed, Mar 27, 2013 at 3:30 PM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> > > wrote:
> > > >
> > > > nói gì siêu quá không hiểu :D
> > > >
> > > - Mỗi boot entries trong boot loader menu chỉ được chỉ định 1 key.
> > > - Nếu ko tìm thấy key, mà có passphrase thì nó tự động yêu cầu
> > > nhập passphrase ---------------------------------- nếu không có
> > > passphrase, đông cứng luôn.
> > >
> > > - Ví dụ anh có 1 passphrase tại keyslot 0, và 7 key tại cá
> > > keyslot từ 1 đến 7. Trong bootloader menu anh cần làm 7 cái entry
> > > khác nhau cho 7 cái key.
> > > Khi boot anh cắm cái key nào vào thì anh chọn boot entry tương
> > > ứng. Nó không hỗ trợ ko thấy key này thì fall back kiếm key khác.
> > > Nó chỉ fallback về passphrase (nếu có).
> >
> > nếu thấy này thì hơi chuối. chắc phải làm cái script riêng chứ
> > `maintain` 6 entry cho bootloader phải nói là quá đuối, chưa kể đã
> > không giải quyết đúng vấn đề :D Mình chỉ muốn tạo nhiều key khác
> > nhau, cắm vào cái key nào thì máy nó cũng tự nhận ra đỡ lăn tăn nhớ
> > nhầm cái này với cái kia ^^
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> >
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.