[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple keyLộn xộn quá.

Fork GRUB là xong.

2013/3/27 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> mình hỏi truớc hết là do một partion thôi ( 0 phải root partition) .
> với root partition thì việc mở Luks device thông qua một hook riêng
> (luks) bên trong `mkinitcpio` , chỉ việc hỗ trợ `fallback và hỗ trợ
> multiple pattern khi chỉ ra key ở boot param thôi, ví dụ
>
>   keyfile=/media/abc{1,2,3}/path/to/key
>
> mà thậm chí không cần như vậy! nếu đường dẫn tới keyfile giống nhau
> trên các thiết bị chứa key, thì vấn đề đơn giản là `fallback mount`
> thôi. Quay về bài toán: làm sao kết nối nhiều thiết bị vào cùng một
> chỗ . Nếu dùng `uuid` thì coi như hỏng. hehe
>
>
> On Wed, 27 Mar 2013 17:24:15 +0700
> Ngô Huy <[email protected]> wrote:
>
>> Vấn đề ở đây là keyfile đó là boot param nên nó được gọi khi gọi
>> kernel, muốn chọn thì phải detect trước bước kernel và udev @@~
>> So hardcore :-D
>>
>> Vào 16:28 Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]>
>> đã viết:
>>
>> > On Wed, 27 Mar 2013 16:15:47 +0700
>> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
>> >
>> > > On Wed, Mar 27, 2013 at 3:30 PM, Anh K. Huynh <[email protected]>
>> > > wrote:
>> > > >
>> > > > nói gì siêu quá không hiểu :D
>> > > >
>> > > - Mỗi boot entries trong boot loader menu chỉ được chỉ định 1 key.
>> > > - Nếu ko tìm thấy key, mà có passphrase thì nó tự động yêu cầu
>> > > nhập passphrase ---------------------------------- nếu không có
>> > > passphrase, đông cứng luôn.
>> > >
>> > > - Ví dụ anh có 1 passphrase tại keyslot 0, và 7 key tại cá
>> > > keyslot từ 1 đến 7. Trong bootloader menu anh cần làm 7 cái entry
>> > > khác nhau cho 7 cái key.
>> > > Khi boot anh cắm cái key nào vào thì anh chọn boot entry tương
>> > > ứng. Nó không hỗ trợ ko thấy key này thì fall back kiếm key khác.
>> > > Nó chỉ fallback về passphrase (nếu có).
>> >
>> > nếu thấy này thì hơi chuối. chắc phải làm cái script riêng chứ
>> > `maintain` 6 entry cho bootloader phải nói là quá đuối, chưa kể đã
>> > không giải quyết đúng vấn đề :D Mình chỉ muốn tạo nhiều key khác
>> > nhau, cắm vào cái key nào thì máy nó cũng tự nhận ra đỡ lăn tăn nhớ
>> > nhầm cái này với cái kia ^^
>> >
>> > --
>> > I am ... 5 dog years old.
>> >
>> > --
>> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> > ---
>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>> > send an email to [email protected]
>> >
>> >
>> >
>>
>>
>
>
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C