[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple key> Quay về bài toán: làm sao kết nối nhiều thiết bị vào cùng một
> chỗ .

Chẳng có bài toán nào ở đây cả. Anh cố gắng tạo ra vấn đề từ 0-vấn-đề.

UUID hoặc đánh số trực tiếp là 2 cách duy nhất được hỗ trợ. Disk Label không.

Có thể dùng tên key của cả 7 key giống nhau và UUID giống nhau. Hoặc
hên xui bằng cách dùng đánh số trực tiếp (sda, sdb).

Một lần nữa, anh đang cố tạo ra vấn-đề từ 0-vấn-đề.

:-)