[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] luks multiple keyÝ hay đặt dùng key/uuid giống nhau sẽ giải quyết đựoc vấn đề. Nhưng còn
cỗ này nữa (0 rõ xy-problem chưa):

1/ gắn usbkey1 vào, boot máy
2/ key trên usbkey1 hỏng, máy chờ, bảo gắn đĩa khác vào
3/ gắn usbkey2 vào (có thể gắn cùng lúc usbkey1, usbkey2 vào cùng lúc)
4/ lặp lại tới khi chịu k hông nổi thì give up

vấn đề là có fall-back method để nguời dùng xử lý tiếp. Bây giờ nếu hệ
thống mount 0 đựoc thì nó tèo luôn, cũng là fall-back mà hơi chuối
tí :D 

On Thu, 28 Mar 2013 00:17:53 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> > Quay về bài toán: làm sao kết nối nhiều thiết bị vào cùng một
> > chỗ .
> 
> Chẳng có bài toán nào ở đây cả. Anh cố gắng tạo ra vấn đề từ 0-vấn-đề.
> 
> UUID hoặc đánh số trực tiếp là 2 cách duy nhất được hỗ trợ. Disk
> Label không.
> 
> Có thể dùng tên key của cả 7 key giống nhau và UUID giống nhau. Hoặc
> hên xui bằng cách dùng đánh số trực tiếp (sda, sdb).
> 
> Một lần nữa, anh đang cố tạo ra vấn-đề từ 0-vấn-đề.
> 
> :-)
> --
I am ... 5 dog years old.