[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mò được dòng lệnh rename hàng loạt rất linhMình có một mớ file.JPG muốn đổi thành file.jpg, mò suốt 2 ngày mới kiếm được linh chi ngàn năm xài rất tuyệt. Dán vào đây để ai cần thì có xài ngay khỏi search mất công (đã làm thử 5GB file cần rename rồi):

* cd vào thư mục cần rename,
* dán và chạy:

# find . -type f -name '*.JPG' | while read filename; do mv -v "${filename}" "`echo "${filename}" | sed -e 's/\.JPG$/\.jpg/'`"; done

* thoát và cd đến thư mục khác, tiếp tục.