[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mò được dòng lệnh rename hàng loạt rất linhNếu bác xài thunar thì có cái Thunar Bulk Rename cũng nhanh ko kém :3


Vào 19:56 Ngày 02 tháng 4 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Mình có một mớ file.JPG muốn đổi thành file.jpg, mò suốt 2 ngày mới kiếm được linh chi ngàn năm xài rất tuyệt. Dán vào đây để ai cần thì có xài ngay khỏi search mất công (đã làm thử 5GB file cần rename rồi):

* cd vào thư mục cần rename,
* dán và chạy:

# find . -type f -name '*.JPG' | while read filename; do mv -v "${filename}" "`echo "${filename}" | sed -e 's/\.JPG$/\.jpg/'`"; done

* thoát và cd đến thư mục khác, tiếp tục.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn