[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mò được dòng lệnh rename hàng loạt rất linhBác chọn nhiều anh rồi chọn Rename là đc thôi :))


Vào 00:41 Ngày 03 tháng 4 năm 2013, maikhai <[email protected]l.com> đã viết:
Co cai+xai Thunar day chu. Nhung khong sao lam duoc nen moi phai month tim commandline
Sent from my BlackBerry® smartphone

From: Quang Nguyễn <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Tue, 2 Apr 2013 22:15:20 +0700
To: ArchVN<[email protected]>
ReplyTo: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Mò được dòng lệnh rename hàng loạt rất linh

Nếu bác xài thunar thì có cái Thunar Bulk Rename cũng nhanh ko kém :3


Vào 19:56 Ngày 02 tháng 4 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Mình có một mớ file.JPG muốn đổi thành file.jpg, mò suốt 2 ngày mới kiếm được linh chi ngàn năm xài rất tuyệt. Dán vào đây để ai cần thì có xài ngay khỏi search mất công (đã làm thử 5GB file cần rename rồi):

* cd vào thư mục cần rename,
* dán và chạy:

# find . -type f -name '*.JPG' | while read filename; do mv -v "${filename}" "`echo "${filename}" | sed -e 's/\.JPG$/\.jpg/'`"; done

* thoát và cd đến thư mục khác, tiếp tục.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/ZZSiza83Zkk/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --
Quang Nguyễn