[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Mò được dòng lệnh rename hàng loạt rất linhOn Tue, 2 Apr 2013 08:15:31 -0700 (PDT)
Wanderer <[email protected]> wrote:

> trước đây mình cũng có viết 1 đoạn code tương tự, nhưng ngắn hơn bạn
> tí, nhân đây cũng post lên cho mọi người tham khảo:
> 
> find . -name '*.txt' | sed 's/\(.*\).txt$/mv "\1.txt" "\1.jpg"/g' | sh

Cái này độc ghê ^^--
I am ... 5 dog years old.