[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

làm cách sao để chạy lệnh dhcpcd enp3s0 không bị lỗi?File /etc/resolve.conf vì đã được sửa lại để dùng DNS và cấm sửa bằng chattr +i, nên khi chạy #dhcpcd enp3s0 bị báo lỗi :

dhcpcd[680]: version 5.6.7 starting
/usr/lib/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks: line 118: /etc/resolv.conf: Permission denied
chmod: changing permissions of '/etc/resolv.conf': Operation not permitted
/usr/lib/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks: line 118: /etc/resolv.conf: Permission denied
chmod: changing permissions of '/etc/resolv.conf': Operation not permitted

Vây nên làm gì để chạy được lệnh này mà vẫn giữ DNS? Bỏ +i chăng?