[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] làm cách sao để chạy lệnh dhcpcd enp3s0 không bị lỗi?bác thêm vào file dhcpcd.conf
nohook resolv.conf


2013/4/8 maikhai <[email protected]>
File /etc/resolve.conf vì đã được sửa lại để dùng DNS và cấm sửa bằng chattr +i, nên khi chạy #dhcpcd enp3s0 bị báo lỗi :

dhcpcd[680]: version 5.6.7 starting
/usr/lib/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks: line 118: /etc/resolv.conf: Permission denied
chmod: changing permissions of '/etc/resolv.conf': Operation not permitted
/usr/lib/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks: line 118: /etc/resolv.conf: Permission denied
chmod: changing permissions of '/etc/resolv.conf': Operation not permitted

Vây nên làm gì để chạy được lệnh này mà vẫn giữ DNS? Bỏ +i chăng?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'