[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)/me đề nghị z1y trao lại archlinuxvn cho mình.


2013/4/15 Anh K. Huynh <[email protected]>
    * thư này còn gửi kèm vào `theslinux-questions`, *
    * các bạn có thể bỏ qua nhóm thư này khi trả lời *

Xin giới thiệu với mọi người bộ gõ uim rất ổn định, hỗ trợ cấu hình
kiểu gõ cho từng ứng dụng và tất nhiên, có hỗ trợ tiếng Việt. Mình đang
dùng `uim` để viết bài này gửi các bạn:)

Các gói mình build sẵn cho TheSLinux nhưng các bạn dùng ArchLinux thể
xài tốt. Bộ build này được thiết lập để chỉ lấy ra các phần cần
thiết để gõ tiếng Việt, bỏ đi nhiều hỗ trợ ngôn ngữ ít dùng nhưng
tiếng Thái, tiếng Trung,....

1.  Tải về: http://tmp.theslinux.org/theslinux/
2.  Verify gói: xem hướng dẫn
    http://archlinuxvn.org/doc/security/gpg/#xac-nhan
    (chìa khóa công cộng dùng để kiểm tra có ở
      http://archlinuxvn.org/security/)
3.  Cài gói: pacman -U *.xz


Sau khi cài hai gói `uim-vi` và `m17n-db-vi`, các bạn có thể cấu hình
lại hẹe thống để dùng với UIM (cách cấu hình giống như khi xài IBUS hay
SCIM, đảm bảo các biến môi trường sau

   export GTK_IM_MODULE='uim'
   export QT_IM_MODULE='uim'
   export XMODIFIERS='@im=uim'

(chỉnh cấu hình cho QT bằng lệnh `qtconfig` khi cần, nhớ đổi qua `uim`).
Các bạn có thể cấu hình gộ gõ với `uim-setup`, và để có systray thì chạy
lệnh
   uim-toolbar-gtk-systray

Tất nhiên các bạn phải bỏ đi các bộ gõ cũ (ibus, scim,...) một cách tạm
thời trước khi dùng bộ gõ `uim`.

Các kiểu gõ tiếng Việt : m17-vi-{telex,vni}, xtelex, xvni . Trong đó
`xtelex` và `xvni` là một bộ tự điển các tổ hợp có thể có khi gõ tiếng
Việt; đây là cách tiếp cận bộ gõ theo kiểu liệt kê, không thông qua
việc tổng quát hóa các quy tắc gõ.

Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể hỏi ở #archlinuxvn hoặc #theslinux
hoặc các nhóm thư đã chỉ ra.

Cảm ơn các bạn!

PS: Mã nguồn:

* uim-vi: https://github.com/theslinux/buildsystem/tree/uim-vi
* xtelex,xvni: https://github.com/icy/myquartz-scim2uim
* m17n-db-vi: https://github.com/theslinux/buildsystem/tree/m17n-db-vi


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C