[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)Nhóm thư của theslinux là `theslinux-questions at freelists.org` (mình đã ghi nhầm). Các nhóm thư khác có ở http://theslinux.org/lists/ .