[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)

On Monday, April 15, 2013 10:05:05 AM UTC, An Nguyen wrote:
/me đề nghị z1y trao lại archlinuxvn cho mình.

Mình có "chiếm hữu" nó đâu :D  Bạn An nhào vô http://github.com/archlinuxvn/ là sẽ xong nhau. Deal nhé :)