[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)Bạn hãy tạo ra cái mới mà người ta chưa làm thì bạn mới là người thành công. nếu không bạn chỉ là người sao chép và đi sau thôi. Sorry nhé.From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: [email protected]; [email protected]
Sent: Tuesday, April 16, 2013 6:31 AM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)

On Mon, 15 Apr 2013 13:35:39 +0000
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> > Sau khi cài hai gói `uim-vi` và `m17n-db-vi`, các bạn có thể cấu
> > hình *lại hẹe thống* để dùng với UIM (cách cấu hình giống như khi
> > xài IBUS hay SCIM, đảm bảo các biến môi trường sau
> >
> >
> Hổng xài đâu anh ơi :3

Bạn nào muốn biên dịch gói như Quang, thì chú ý cài gói `m17n-db-vi`
vào trước nhé. Cảm ơn Quang rất nhiều . Sẽ chỉnh lại PKGBUILD sau.

Cấu hình cho `uim.d` cũng hơn mệt, mọi người có thể dùng cấu hình của
mình
  http://tmp.theslinux.org/theslinux/uim.d.tgz
  (chữ ký: http://tmp.theslinux.org/theslinux/uim.d.tgz.asc )

  (xả nén ra bỏ để có thư mục .uim.d để trong ~/ là tốt)

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected].