[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] E17 - application execution errorMình gửi file log đây nhé.


2013/4/16 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 15 Apr 2013 17:20:35 -0700 (PDT)
Nam Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chào cả nhà,
>
> Mình cài e17 sau đó create thêm 1 shelf + 1 ibar để nhét một số icon
> như Terminator, Chrome vào đó. Mỗi lần khởi động lại, click vào icon
> để chạy chương trình thì có báo lỗi như hình dính kèm. Mình Log Out
> sau đó startx lại thì các chương trình khởi động bình thường.

Đã gặp rồi mà không nhớ fix làm sao cả. Bạn gửi mấy cái tập tin log
ccho mọi người xem được không?

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].Attachment: journalctl_b
Description: Binary data