[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] E17 - application execution errorBạn xem hình screenshot nhé, phía trên cùng bên trái. Mình tạo mới 1 shelf (vị trí là TOP), sau đó add thêm ibar,  thêm 3 cái application launcher vào (Chrome, Pidgin, Terminator). Vấn đề là khi click vào các icon trên đó bị lỗi như hình dính kèm lúc trước. Log Out xong startx lại thì mọi thứ lại bình thường.

Thannks!


On Tue, Apr 16, 2013 at 1:56 PM, Ngô Huy <[email protected]> wrote:
Chào bạn !
"create thêm 1 shelf + 1 ibar" bạn đã tạo shell như thế nào, nội dung là gì vậy ?


2013/4/16 Nam Nguyen <[email protected]>
Thông tin trong file log có vẻ không hữu ích bạn ạ, thế mới nhọ.

cat ~/Chromium.log
---------------------------
Error Information:
        An exit code of 1 was returned from chromium .

Output Data:
        There was no output

Error Logs:
        There was no error message


cat ~/Terminator.log 
-------------------------
Error Information:
An exit code of 1 was returned from terminator.

Output Data:
There was no output

Error Logs:
There was no error message:))


On Tue, Apr 16, 2013 at 8:25 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Tue, 16 Apr 2013 12:48:49 +0000
Nam Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình gửi file log đây nhé.

Trong cách hình bạn gửi mỗi hình đều có đường dẫn tới tập tin .log bạn
hãy gửi những tập tin này nhé :D--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 

Attachment: shot-2013-04-16_07-09-43.jpg
Description: JPEG image