[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] E17 - application execution errorMình đã thử phương án xoá ~/.e sau đó add icon vào ibar theo cách của Anh K Huynh nhưng vẫn chưa được. 

 


2013/4/16 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 16 Apr 2013 13:53:11 +0000
Nam Nguyen <[email protected]> wrote:

> Thông tin trong file log có vẻ không hữu ích bạn ạ, thế mới nhọ.

Bạn dùng Menu Application của e17, chạy ứng dung Chromium gì đó, rồi
chọn context menu của ứng dụng, chọn "Add to Ibar" và nếu cần thiết thì
khởi động lại e17 (để xóa đi cache) . Đây là cách đơn giản để thêm biểu
tượng vào ibar mà không gặp vấn đề gì.

Thử xem nhé.

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].