[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] E17 - application execution errorOn Tue, 16 Apr 2013 12:48:49 +0000
Nam Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình gửi file log đây nhé.

Trong cách hình bạn gửi mỗi hình đều có đường dẫn tới tập tin .log bạn
hãy gửi những tập tin này nhé :D --
I am ... 5 dog years old.