[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)Rõ ràng là chưa nặng, Ha ha ha ....

Đầu óc vẫn còn sáng suốt chán Ngo Huy ha :D Hết sức cảnh giác âm mưu diễn biến hòa bình của lão ICY :D

On Tue, Apr 16, 2013 at 10:06 PM, Ngô Huy <[email protected]> wrote:
tinh thần là ra trường trễ 1 năm vì phút sai lầm nên áp lực không như các bạn bình thản  :3

Anh khỏi khích để em bỏ học đi làm TheSlinux, em không dại đâu :-))


2013/4/17 Anh K. Huynh <[email protected]>

On Tue, 16 Apr 2013 20:55:11 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> triệu chứng loạn não do học về nó đó anh :-))
> Mọi người thông cảm áp lực thi cử học hành :-D

Thi có mấy môn mà cũng bày đạwt hù a em, làm như bà con ở đây chưa ai
thi không bằng. Coi thi không nổi thì bỏ đi nhé =))--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].