[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)AAAAAAAARRRfgggggg

GGRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ặc ặc ...

On Wed, Apr 17, 2013 at 4:19 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Wed, 17 Apr 2013 07:16:08 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Rõ ràng là chưa nặng, Ha ha ha ....
>
> Đầu óc vẫn còn sáng suốt chán Ngo Huy ha :D Hết sức cảnh giác âm mưu
> diễn biến hòa bình của lão ICY :D

Mình sẽ diễn biến hoà bình bằng việc cuối năm ni chạy site Cn.net bằng
theslinux thôi hehe

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].