[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)On Wed, 17 Apr 2013 07:16:08 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Rõ ràng là chưa nặng, Ha ha ha ....
> 
> Đầu óc vẫn còn sáng suốt chán Ngo Huy ha :D Hết sức cảnh giác âm mưu
> diễn biến hòa bình của lão ICY :D

Mình sẽ diễn biến hoà bình bằng việc cuối năm ni chạy site Cn.net bằng
theslinux thôi hehe 

--
I am ... 5 dog years old.