[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] E17 - application execution errorOn Tue, 16 Apr 2013 23:47:07 +0000
Nam Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình đã tìm ra rồi, không liên quan đến việc add icon như thế nào mà
> do dhcpcd, không chạy dhcpcd wlan0 thì lại bình thường. Nguyên nhân
> tại sao lại vậy chưa tìm hiểu, tạm vậy đã.


Tìm ra lý do quá ... đỉnh :D 

--
I am ... 5 dog years old.