[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lệnh nào tạo ra tiếng bíp?Làm nhầu theo một hướng dẫn thấy trong archwiki, tui chạy các lệnh: 


 429 pacman -S wireless_tools wpa_supplicant wpa_actiond dialog
 430 systemctl enable net-auto-wireless.service
 431 dhcpcd enp3s0
 432 systemctl enable [email protected]
 433 systemctl enable netcfg
 434 nano /etc/netconfig 
 435 nano /etc/conf.d/netconfig 
 436 netcfg-daemon stop
 437 netcfg-daemon start
 438 systemctl enable net-auto-wireless
 439 systemctl enable net-auto-wired
 440 ping -c 3 8.8.8.8

kết quả là sau khi reboot vẫn ... phải manual chạy lệnh #dhcpcd mới có connect, nhưng lại đạt được kết quả Không_Mong_Muốn là có 3 tiếng bíp rời trước khi hiện ra dòng login trong console!
Lệnh nào đã tạo ra kết quả này? Chả thấy cái gì liên quan tới sound cả!
Đành cắm cái jack tai nghe vào để cho nó kếu bớt đi.

Ai rảnh chỉ giùm cái đi cám ơn.