[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lệnh nào tạo ra tiếng bíp?1 đống lệnh ở trên nhưng bác lại chưa enable cái dhcpd lên, nên phải manual là đúng rồi bác ạ.

bác chạy lệnh systemctl enable [email protected] theo hướng dẫn ở đây https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_Configuration#Run_DHCP_at_boot  -> Khi khởi động systemd sẽ tự start dịch vụ dhcpd và cấp IP tự động,

Còn đám này 
432  systemctl enable [email protected]
433  systemctl enable netcfg

thì bác phải tạo cái file myprofile trước mới xài đc. 

Còn cái vụ tiếng beep beep ko biết có phải ý bác là thi bác tab lệnh thì nó kêu ko, nếu là nó thì bác coi ở đây https://wiki.archlinux.org/index.php/Disable_PC_Speaker_Beep


Vào 13:53 Ngày 20 tháng 4 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Làm nhầu theo một hướng dẫn thấy trong archwiki, tui chạy các lệnh:


  429  pacman -S wireless_tools wpa_supplicant wpa_actiond dialog
  430  systemctl enable net-auto-wireless.service
  431  dhcpcd enp3s0
  432  systemctl enable [email protected]
  433  systemctl enable netcfg
  434  nano /etc/netconfig
  435  nano /etc/conf.d/netconfig
  436  netcfg-daemon stop
  437  netcfg-daemon start
  438  systemctl enable net-auto-wireless
  439  systemctl enable net-auto-wired
  440  ping -c 3 8.8.8.8

kết quả là sau khi reboot vẫn ... phải manual chạy lệnh #dhcpcd mới có connect, nhưng lại đạt được kết quả Không_Mong_Muốn là có 3 tiếng bíp rời trước khi hiện ra dòng login trong console!
Lệnh nào đã tạo ra kết quả này? Chả thấy cái gì liên quan tới sound cả!
Đành cắm cái jack tai nghe vào để cho nó kếu bớt đi.

Ai rảnh chỉ giùm cái đi cám ơn.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn