[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ uim: giới thiệu và nhờ dùng thử (kiểm tra)em ghi rõ là testing chơi thôi mà ^^
Những patch ngoài official em ghi rõ mục đích testing ^^!


Vào 21:29 Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Thu, 25 Apr 2013 20:48:45 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> là cái xtelex đó anh ^^!
> https://github.com/NgoHuy/buildsystem/blob/uim-vi/uim-vi/nopopup.patch
> anh xài cái patch này thử xem. Trong PKGBUILD thêm dòng
>
> patch -Np1 < "../../nopopup.patch"
>
> Sẽ không còn popup nữa.
> P/s chỉ mục đích testing thôi nha, em đang xài và thấy tốt :-D

Đây không phải là cách fix em ơi . Không nên giải quyết sai bài toán thế này . Bây giờ e muốn bật cái bảng đó lên là tính sao?

btw a không thể chịu trách nhiệm cho các patch bên ngoài official repo của theslinux.

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'