[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

skype bị đơGọi skype từ terminal bị báo:
Segmentation fault (core dumped)

Nhấn trong GUI thì báo:
"Skype stopped running unexpectedly"

(đã chạy lại pacman -S skype và tất cả các files liên quan)

Cấp cứu đi các bạn! Gọi di động hao Ông Địa quá :)