[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] skype bị đơBác cập nhật lại đi ah, gói glib2 bị lỗi đã up lên bản mới hôm nay :-)


Vào 18:35 Ngày 28 tháng 4 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Gọi skype từ terminal bị báo:
Segmentation fault (core dumped)

Nhấn trong GUI thì báo:
"Skype stopped running unexpectedly"

(đã chạy lại pacman -S skype và tất cả các files liên quan)

Cấp cứu đi các bạn! Gọi di động hao Ông Địa quá :)

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'