[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hướng dẫn dùng GitDùng để quản lý mã nguồn bác không cần đâu bác :)

On Sun, 28 Apr 2013 05:01:07 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 14:38:36 UTC+7 Thứ bảy, ngày 27 tháng tư năm 2013, Anh K. Huynh
> đã viết:
> > Hướng dẫn dùng Git dành cho các bạn đã / chưa biết về Git.
> > 
> Đọc nguyên một bài bằng tiếng Việt dài ngoằng theo cái link đó mà rốt
> cuộc ... chẳng hiểu gì hết! Git dùng làm gì vậy nhỉ? Trong máy thì
> cũng thấy có nó nhưng không biết chức năng của nó là gì:
> 
> [[email protected] cobh]# pacman -S git
> warning: git-1.8.2.1-1 is up to date -- reinstalling
> resolving dependencies...
> looking for inter-conflicts...
> 
> Packages (1): git-1.8.2.1-1
> 
> Total Installed Size:   17.99 MiB
> --
I am ... 5 dog years old.