[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Quá nhiều Terminal trên 1 desktopMình mó máy một hồi setting Virtual Desktop, đến khi reboot thì nó nháy ào ra 4 cái Terminal trên 1 Page luôn. Làm cách chi cũng không triệt bớt được (mò trong Window / Remember). Để thì cũng không hại gì nhưng chướng thôi.
Ai rảnh chi giùm nào, cám ơn trước nhé.