[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopVào 07:23:52 UTC+7 Thứ sáu, ngày 03 tháng năm năm 2013, icy đã viết:
> bác vào cái context menu của nó, rồi đừng vào mục Windows mà vào phần "Sticky", > bỏ đi xem có tác dụng gì không?
Có tác dụng liền, nhưng là tác dụng ngược: nó "đẻ" thêm terminal vào Tất Cả các VDesktop khác. Bỏ chọn Sticky thì chúng biến.
Mà lại khám phá ra là không phải chỉ có 4 VDesktop: ẩn bên dưới nó còn có ... 2 lớp Terminal khác nữa, tổng cộng vị chi là 12 cái. Thành ra tạm thời phải dùng cách bóp chuột đóng bớt đi 10 cái cho rảnh mắt.