[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopTặng bác ... 4m2 lun, cho to bằng cái Lộng che vua ngày xưa lun, ku kỳ có qua, làm xe ôm, chở về cho bác maikhai thêm 4m2 nhá ...

2013/5/9 maikhai <[email protected]>
Vào 22:19:03 UTC+7 Thứ tư, ngày 08 tháng năm năm 2013, longgia2001 đã viết:
> Mai ku Kỳ qua Long già, cho 1m2 giấy chống nắng, đi đường, đội nón bảo hiểm + cái nón lá cover by cachnhiet.net là rồi xong ....
>
> Giống thế này này ... https://plus.google.com/photos/111328174430659656111/albums/5213884566060443985/5213885300119022770?banner=pwa
Cái xì-tin này coi vậy mà rất hay đó. Mưa nắng đều chống được. Lột từ thùng hàng ra xài, tính tiết kiệm cao, tính cơ động cao, sẽ đóng góp thiết thực vào công cuộc chiến đấu xây dựng ... ủa xin lỗi vặn volume bớt tí ...

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].