[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cốc Cốc! Ai sẽ xài nào?http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/05/130514_coccoc_challenge_google.shtml

Chưa biết cái Cốc Cốc này sẽ như thế nào, nhưng tên khó mà gõ cho nhanh nếu không cho gõ không bỏ dấu. Gõ "coccoc" à? Hay làm như google:gõ là "g", thành ra "cc"?

"cc" à?  Ai nghĩ mình sẽ xài nó nào hehe...