[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hội ArchLinux quá cùiChậm tí nữa là bạn í bị troll òi :3


Vào 13:51 Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Chưa đầy 2 phút mà các bạn yêu cầu có câu trả lời
trên IRC thì cũng hơi quá. Các bạn nên tìm đọc Smart Questions
(bản dịch tiếng Việt), hay tài liệu của Dragula
   http://dragula.org/projects/rocky/wiki/Smart_Questions

Các bạn nên mô tả vấn đề hơn là mô tả vấn đề kiểu Mr. Bill
(lỗi của bạn là bạn bị lỗi.)


(08:42:49 PM) qwebirc43970 [[email protected]/web/freenode/ip.*.*.*.*] entered the room.
(08:43:36 PM) qwebirc43970: chao ca ban. Toi dang co su cố về bộ gõ trên trang web
(08:45:23 PM) qwebirc43970: bye hội . hôi quá thân thiện
(08:45:30 PM) qwebirc43970 left the room (quit: Client Quit).
(08:46:21 PM) z1y: hi :)
(08:46:37 PM) z1y: không rõ sự cố gì đang chờ nghe thì lại bay--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn