[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hội ArchLinux quá cùiGian lam gi cho met chuFrom: Hoang Long Nguyen <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Tuesday, May 21, 2013 11:38 AM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Hội ArchLinux quá cùi

lâu ròi ko vô chát để em vô hỏi vài câu cho vui nhể :P


2013/5/21 An Nguyen <[email protected]>
Naw. Có mấy thằng ngứa trym. Cầm kéo, lần sau nó vào cắt mịa trym nó đi.

Hơ hơ.


2013/5/21 Anh K. Huynh <[email protected]>


Mấy cái này cũng đơn giản nêu ra đây để các bạn rút kinh nghiệm thôi.

Bạn ấy chắc chưa quen với văn hóa trên #irc nên nói vậy. Các bạn
nào biết thì cũng đừng chém quá mất công :D

On Tue, 21 May 2013 10:51:22 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> chả nhẽ em lại lên IRC chờ tên đó để "vùi dập" :-w


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]