[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hội ArchLinux quá cùikiếm chuyện troll cho đỡ buồn mà

2013/5/21 Nguyenvanminh Hieu <[email protected]>:
> Gian lam gi cho met chu
>
>
> ________________________________
> From: Hoang Long Nguyen <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Tuesday, May 21, 2013 11:38 AM
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Hội ArchLinux quá cùi
>
> lâu ròi ko vô chát để em vô hỏi vài câu cho vui nhể :P
>
>
> 2013/5/21 An Nguyen <[email protected]>
>
> Naw. Có mấy thằng ngứa trym. Cầm kéo, lần sau nó vào cắt mịa trym nó đi.
>
> Hơ hơ.
>
>
> 2013/5/21 Anh K. Huynh <[email protected]>
>
>
> Mấy cái này cũng đơn giản nêu ra đây để các bạn rút kinh nghiệm thôi.
>
> Bạn ấy chắc chưa quen với văn hóa trên #irc nên nói vậy. Các bạn
> nào biết thì cũng đừng chém quá mất công :D
>
> On Tue, 21 May 2013 10:51:22 +0700
> Ngô Huy <[email protected]> wrote:
>
>> chả nhẽ em lại lên IRC chờ tên đó để "vùi dập" :-w
>
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
>
>
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
>
>
>
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
>
>
>
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
>
>