[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hội ArchLinux quá cùiAnh Hiếu cao tuổi, có dấu hiệu rồi .... Vè độ chập ... cũng cỡ ku Kỳ thui ... ka ka ka ... anh em chém nhẹ tay thui

On Wed, May 22, 2013 at 12:43 PM, Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:
Loi chao cao hon mam co.


From: Quang Nguyễn <[email protected]>
To: ArchVN <[email protected]>
Sent: Tuesday, May 21, 2013 7:10 PM

Subject: Re: [ArchLinuxVn] Hội ArchLinux quá cùi

:D hóa ra là anh Hiếu, gà hay bò gì đi anh

j/k


2013/5/21 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 21 May 2013 15:46:31 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Gian lam gi cho met chu

Vậy ra lão Hiếu troll a e à . Phạt một con gà nhé! :D

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn
--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].