[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Wifi creator trong ArchChào bạn !

Để làm được điều này card mạng của bạn cần hỗ trợ chế độ Master. Bạn kiểm tra xem có hỗ trợ không, sau đó dùng phần mềm theo hướng dẫn của wiki Arch
https://wiki.archlinux.org/index.php/Software_Access_Point

Nếu card mạng của bạn có hỗ trợ adhoc, bạn có thể dùng nó.


Vào 22:38 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Nguyễn Zuy Khánh <[email protected]> đã viết:
Mọi người có biết trình nào tạo share wifi từ laptop chạy Arch không ? Dạng như wifi hotspot creator ấy ? Giới thiệu cho mình với.
Thanks

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'