[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiCùi mà

bác Hiếu dạy toán, không dạy nấu ăn, chả bao giờ phải gõ chữ xoong nồi như ku Kỳ cả :D

2013/5/27 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 27 May 2013 23:00:07 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <nguyenvan..[email protected]> wrote:

> Cuối cùng thì việc giải quyết bộ gõ tự mình cũng làm được. pacman -S
> ibus-m17n chọn lại thế là xong.

Thời buổi này mà còn xài `ibus-m17n` à :D

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].