[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [FOSS Cafe] Chủ đề system automationDự kiến kể từ tháng 6/2013 #theslinux sẽ tổ chức offline hàng
tháng về các vấn đề thuần túy kỹ thuật #linux, hệ thống,...

#stk phối hợp làm chung luôn, nhân tiện gộp hội #saigonlug
vào hội #archlinuxvn hay #theslinux luôn cũng được :D (J/K)

On Wed, 29 May 2013 12:42:49 +0000
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Tks bạn An đã rất nhanh chóng tạo ra chủ đề :-) Mới nói lúc chiều mà
> giờ làm thiệt là zui rồi.
> Vote ngày và tất nhiên mềnh sẽ đi :-)--
I am ... 5 dog years old.