[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Sử dụng s-makepkgTôi đã xem cách tạo s-makepkg và sử dụng nó như trên http://theslinux.org/doc/s-makepkg/woman/.
Nhưng khi tạo gói bằng s-makepkg ví dụ tạo gói pacman chảng hạn lệnh cuối cùng dùng :$ s-makepkg --skipchecksums thì lại báo lỗi:
/usr/bin/s-makepkg: line 415: ruby: command not found
Xin hướng dẫn cách khắc phục.