[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Sử dụng s-makepkgNhầm chỗ rồi Hiếu ơi, hỏi bên nhóm thư của theslinux nhé.

Ngoài ra `s-makepkg` dành cho developer thôi Hiếu có thể dùng
sẵn các gói http://icy.viettug.org/theslinux/


On Thu, 30 May 2013 02:07:03 -0700 (PDT)
"[email protected]" <[email protected]> wrote:

> Tôi đã xem cách tạo s-makepkg và sử dụng nó như trên
> http://theslinux.org/doc/s-makepkg/woman/. Nhưng khi tạo gói bằng
> s-makepkg ví dụ tạo gói pacman chảng hạn lệnh cuối cùng dùng :$
> s-makepkg --skipchecksums thì lại báo lỗi: /usr/bin/s-makepkg: line
> 415: ruby: command not found Xin hướng dẫn cách khắc phục.
> --
I am ... 5 dog years old.