[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiOn Sat, 1 Jun 2013 21:41:28 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Thật ra uim và uim-vi đều gõ trên được hầu hết các chương trình có
> nhiều tiến bộ so với ibus có lẻ ibus và ibus-qt phát triển chưa đồng
> bộ các chỉ  số phiên bản nên có lúc đc, lúc kg. Còn uim-vi đã lượt bỏ
> 1 số tính năng của uim và bổ xung Xtelex, Xvni,..và chỉnh sửa cách
> khởi động Sau bác Kỳ kg giữ nguyên  uim và bổ sung thư viện
> Xtelex,vni cho uim để nó mang tính toàn cục hơn.

`ibus` vẫn gó hết được mà Hiếu ơi? Chắc Hiếu cấu hình chưa đúng?

`uim-vi` thì Hiếu trao đổi trên kênh #irc nhé hoặc trên nhóm thư
của #theslinux http://theslinux.org/lists/.


--
I am ... 5 dog years old.