[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiOn Mon, 3 Jun 2013 02:58:24 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Fix cho bay cai o do. Lam sao y nhu khi go bang Ibus do. 

Không hiện ra cái ô đó mới là bug đó bác ơi :D 

> Sent from my BlackBerry® smartphone
> 
> -----Original Message-----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> Sender: [email protected]
> Date: Mon, 3 Jun 2013 09:55:33 
> To: <[email protected]>
> Reply-To: [email protected]
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùi
> 
> On Mon, 3 Jun 2013 02:40:47 +0000
> "maikhai" <[email protected]> wrote:
> 
> > Ky nhi! Sao chua ai fix may vu nay nhi.
> 
> Ủa nó thế chớ fix gì bác?
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> --
I am ... 5 dog years old.