[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -Syyu chưa từng gặpOn Tue, 4 Jun 2013 18:35:49 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Bị cái này:
> [[email protected] ~]$ sudo paclist <repo> | awk ' { print $1 } ' | pacman
> -Ql - | grep ' /s\?bin/\| /usr/sbin/'
> bash: syntax error near unexpected token `|'

hehe nó mà chạy được thì cũng sẽ phá tanh bày thôi may cho bác :D 


--
I am ... 5 dog years old.